MyGkguru | www.MyGkguru.in | MyGkjob | AbcHindiNews.com

Important Notice : વિદ્યાર્થી મિત્રો અહી આ વેબસાઇટ પર મોડલ પેપર જ મૂકવામાં આવે છે. તથા તમારી શાળામાં પેપર લેવાઈ જાય પછી જ આ વેબસાઇટ પર પેપર મૂકવામાં આવે છે. ત્યાં સુધી કોઈ જ પેપર મૂકવામાં આવશે નહીં.